REGELS

EN SANCTIES

 

ONDER VOORBEHOUD

AANDACHT OPENING VAN DE VISSERIJDE OPENING VAN DE VISSERIJ OP FOREL IS

VASTGESTELDOP ZATERDAG 02 MAART 2024 om 06.24 uur.

De overstap naar het zomeruur is op zondag 31  maart 2024. De algemene opening van de visserij wordt vastgesteld op 01 JUNI 2024. 

De sluiting van het visseizoen op onze viswateren

is vastgesteld op 30 september 2024. 

DE DATUM VAN DE OPENING

VAN DE VISSERIJ WIJZIG

Bij besluit van de Waalse Regering wordt de openingsdatum voor de forelvisserij nu vervroegd naar de eerste zaterdag van maart

(in plaats van de derde zaterdag)

Of 2 maart in plaats van 16 maart voor 2024

Dit besluit, bekrachtigd door minister Borsus met visserij in deze toewijzingen, werd aangevraagd door de erkende federaties van vissers inclusief onze “Fédération des Pêcheurs de l’Ourthe” als compensatie van mogelijke sluitingen tijdens perioden van droogte in de zomer als gevolg van klimaatverandering.

 

ZEER BELANGRIJK

Om verder te kunnen vissen na de 75ste forel, moet er een nieuw visboekje aangevraagd worden op of na de datum van de door hem bewaarde lijst van de 75e forel.

LET OP: slechts een tweede visboekje is toegestaan.

WAARSCHUWING:

Rijd alstublieft niet met uw voertuigen in de weiden om de culturen van de naburige eigenaren te respecteren.

VIS STAGE FSPFBADEPS

Van 28 APRIL TOT 3 MEI 2024, een stage te ADEPS-Engreux zal georganiseerd worden

op onze parcours. Om meer inlichtingen te bekomen: tel. Nr. 081/413491 of

Lepecheurbelge@skynet.be

Vissers, wees fairplay met de jongeren 

KAYAKS

KANO-KAYAK CRITERIUM OP DE OURTHE

ZAL PLAATSVINDEN OP 10 FEBRUARI 2024 Stroomafwaarts van Houffalize tot Rensiwez.

 

REGELS

Iedere visser is verplicht alle lasten en jobs te aanvaarden die voor de belangen van zijn VZW worden vereist. In één woord: hij moet zich daarvoor inzetten.

Ieder visser moet eerbied betonen voor de visserij en voor de eigendom van anderen, de Vereniging kan slechts haar doelstellingen bereiken door een ernstige tucht en door een voortdurende strijd tegen de vernielers van onze waterlopen. Het is een plicht voor iedereen de daden van stroperij aan te klagen en te melden, en, in het algemeen, iedere daad die schadelijk is voor de visserij of voor de waterlopen in kwestie.

HERHALING

Elk jaar, in de lente, de campings en de oevers bewoners moeten hun percelen terug her zaaien. Het is vaak gebeurd dat sommige vissers de percelen betrappelen, ondanks dat anderen vrije mogelijkheden bestaan om toegang tot de rivieren.   

Deze OVERTREDING aan ons reglement is strafbaar met onmiddellijk afnemen van het visboekje., me1 JAAR UITSLUITING

WAARSCHUWING:

Rijd alstublieft niet met uw voertuigen in de weiden om de culturen van de naburige eigenaren te respecteren.

       

 

                BIJZONDER REGLEMENT VOOR HET SEIZOEN 2024.

 

• Elke visser moet het aantal vangsten in zijn visboekje aanduiden met een bic met de sektorletter waar hij vist in het vakje “truite” volgens het aantal behouden vangsten. (zie vissersboekje).

• Elke visser die meer vissen gevangen heeft dan op zijnvisboekje aangestreept staan zal voor één maand of één jaar uitgesloten worden.

• Het parcours no-kill blijft stroomopwaarts van de camping rensiwez tot 250 meters stroomopwaarts van de voetgangsbrug.
Uitsluitend daar mag men met de conventioneel vlieg vissen. De weerhaak van de gebruikte vliegen moet ofwel verwijderd ofwel platgedrukt. De totale lengte van de gebruikte haak mag de 2 CM niet overschrijden.

• Alle vissen die daar gevangen worden dienen levend teruggezet worden met zachtheid. Daarbij dient ervoor gezorgd ze niet te lang uit het water te houden.

• Vis van vlagzalm blijft toegestaan met vliegvissen, maar volgens de nieuwe wet moet elke visser die een vlagzalm heeft gevangen, overal op onze parcours, deze in water terugzetten

• De vissers moeten op elke moment in staat zijn aangestreepte vangsten op hun toelating voor te leggen aan de controleurs.
Er kan dus geen sprake van zijn de gevangen vissen mee te nemen en dan terug te gaan vissen (bvb ‘s avonds) tenzij de vissen terug naar het water worden meegenomen.

• Het is verboden al waden te vissen op de dagen na de uitzetting, en de dag van de opening van de visserij op forel, behalve op het no-kill parcours.

• Een visser kan slechts over een enkel visboekje beschikken.

• De kleinste haak waarmede mag gevist worden is de n° 2, behalve voor de vliegvisserij en voor de «ariel»-takels vislepel en roeiervissen.

• Het vissen met vleesmaden en voederen zijn ten stelligste verboden.

• De vangst van elritsjes is verboden.

• De minimummaat voor forel is 24 cm op alle onze parcours.

• Het aantal forellen gehouden en aangestrepen per visboekje is beperkt tot 75 vangsten. Een visser die zijn visquota berijkt heeft van 75, is verplicht om een nieuw visboekje te kopen de datum of later, na de inschrijving van het 75ste forel door hem bewaard.

BEHALVE IN NO-KILL OP HET NO-KILL PARCOURS IS HET VERBODEN TE VISSEN OP HIERNA VERMELDE DAGEN WAAROP VIS WORDT UITGEZET: Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart; vrijdag 19 april, zaterdag 20 april; vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei; vrijdag 07 juni, zaterdag 08 juni; vrijdag 28 juni en vrijdag 30 augustus 2024

 

BEWAKING EN SANKTIES

– Iedere inbreuk op de tucht zal bestraft worden met een onmiddellijke intrekking van het visboekje.

Het materiaal dat daarbij gebruikt werd zal ter plaatse in beslag worden genomen. De Raad van Beheer behoudt zich het recht om de overtreders gerechtelijk te vervolgen.

De visser wiens visboekje wordt ingetrokken, moet zich neerleggen bij de hieronder vermelde sancties.

– Iedere overtreding van de visserijwet zal voor het gerecht gebracht worden, en, zoals hierboven vermeld, zal de bestrafte visser zich moeten onderwerpen aan de hieronder vermelde sancties

– Ingeval een sanktie wordt opgelegd door de gerechtelijke Overheid aan een visser die de visserijwet heeft overtreden, zal de minimumstraf van de Vereniging niet minder zwaar mogen zijn.

– De Vereniging behoudt zich het recht voor, ingeval van herhaling of van een zware fout, overtreders tegen onderhavig reglement of tegen de visserijwet, of vissers die andere personen niet geëerbiedigd hebben, voor het leven uit de Vereniging te sluiten.

ALGEMENE MINIMUMSANKTIES

De hieronder vermelde sancties doen niets af aan het recht van de Beheerraad om strengere maatregelen toe te passen dan deze voorzien tegen de overtreders en om de overtredingen of beledigingen tegenover onze Vereniging of hare visserijwachters te beteugelen.

-Zich oneerbiedig gedragen tegenover oevers bewoners en anderen                                                                                                                                                                      1 JAAR UITSLUITING

-Visser gecontroleerd al vissend op een parcours dat verboden is,of voorbehouden of beschouwd als visserijreserve, of op een plaats waar één of méér wel omschreven vismethodes-en die alléén-toegelaten is of zijn                        1 JAAR UITSLUITING

-Visser gecontroleerd wanneer hij niet aan het vissen is en in het bezit wordt bevonden van vissen op een parcours dat verboden of gereserveerd is of ingericht als visserijreserve                                                                                       1 JAAR UITSLUITING

 -Visser gecontroleerd en in het bezit gevonden van één vis die kleiner is dan de maat ervoor vastgelegd in het reglement of in het bijzonder reglement.                                                                                                                                                                           1 JAAR UITSLUITING

-Visser gekontroleerd en in het bezit gevonden van méér dan één vis die kleiner is dan de maat ervoor vastgelegd in het algemeen reglement of in het bijzonder reglement.                                                                                                      5 JAAR UITSLUITING

-Visser gekontroleerd en in het bezit gevonden van méér dan 5 vissenper dag en/of meer dan 75 forellen ingeschreven in het visboekje          5 JAAR UITSLUITING

-Visser gekontroleerd al vissend met de made of die gevoederd heeft of gevist met een haak die kleiner is dan nummer 2.                                        1 JAAR UITSLUITING

 -Vissen op een parcours op een dag waarop het parcours van de Vereniging gesloten zijn                                                                                                                    1  JAAR UITSLUITING

 -Meer dan één vangst die niet aangekruist is op de vergunning zoals aangeduid in het bijzonder reglement of die weggestopt werden om aan de kontrole te ontsnappen (letter, MET EEN BIC, niet opgeschreven).    1 JAAR UITSLUITING

-Eén vangst die niet aangekruist is op de keerzijde van de vergunning. (letter niet opgeschreven met EEN BIC en/of datum niet aangekruist)                                                                                                                                                                                  1 MAAND UITSLUITING

-Vangst van elritsen op het parcours van de Vereniging gedurende het officieel seizoen of van vlagzalmen met vismethodes die door het reglement of door het bijzonder reglement verboden zijn.                                             5 JAAR UITSLUITING

-Visser van het No-Kill die op dagen van visuitzetting betrapt wordt buiten de grenzen van het No-Kill te vissen                                                 1 JAAR UITSLUITING

-Visser betrapt op het vissen staande in het water daags na een visuitzetting en dag van opening op forel (behalve op het No-Kill)                1 MAAND UITSLUITING

-Visser die het visboekje gebruik maakt van een andere visser of falsificatie van visboekje                                                                                                     5 JAAR UITSLUITING

-Visser die zijn gevangen vissen niet kan tonen aan de opzichtets                                                                                                                                                                         1 JAAR UITSLUITING

 Ingeval van verzwarende omstandigheden, en steunende op het verslag van devisserijwachter of van de controleur die het vergrijp heeft vastgesteld wordt de sanktie op twee jaar uitsluiting gebracht en de Beheerraad alléén is bevoegd om te beslissen welke sancties worden toegepast.

 

TUCHTREGELS

V.Z.W. LA TRUITE HOUFFALIZE – ALGEMEEN REGLEMENT

«De levensregel van de perfekte visser in de uitoefening van zijn sport»

Iedere visser is verplicht alle lasten en jobs te aanvaarden die voor de belangen van zijn VZW worden vereist. In één woord: hij moet zich daarvoor inzetten.

Ieder visser moet eerbied betonen voor de visserij en voor de eigendom van anderen, de Vereniging kan slechts haar doelstellingen bereiken door een ernstige tucht en door een voortdurende strijd tegen de vernielers van onze waterlopen. Het is een plicht voor iedereen de daden van stroperij aan te klagen en te melden, en, in het algemeen, iedere daad die schadelijk is voor de visserij of voor de waterlopen in kwestie.

• De drager van een clubvisboekje aanvaardt de verplichting zijn vergunning spontaan te tonen en ook de inhoud van zijn vis korf aan de beëdigde viswachters en aan de Beheerders, en hij zal zich goedschiks onderwerpen aan hun eisen.

• In alle omstandigheden kan van de vissers gevraagd worden te tonen dat zij geen verboden vissen gevangen hebben en dat ze die niet verborgen hebben in hun zakken, noch in hun lieslaarzen.

• In uitzonderlijke gevallen kan aan de vissers gevraagd worden hun wagen te laten inspecteren, wanneer die in de onmiddellijke nabijheid van de rivier staat.

• De vissers moeten hun identiteitskaart bij zich dragen; ze kan te allen tijde opgevraagd worden voor identiteitskontrole.
• Indien U vist met de pier of met andere natuurlijke aassoorten, zoals stokmaden, kleine visjes, sprinkhanen of andere diverse larven en hun navolging (Geen vleesmaden, nooit en nergens op onze parcours!!!) IS HET VERBODEN HAKEN TE GEBRUIKEN DIE KLEINER ZIJN DAN N° 2- dus haken 3,4,5,6,7, enz zijn niet toegelaten ! Bij deze vismethode is de enige toegelaten manier van onthaken van een vis die diep heeft geslikt, het doorsnijden van de draad aan de rand van de lippen.

• Het is evenzeer verboden de oevers te beschadigen, de oogst en de diverse aanplantingen te vernielen, hekkens te laten openstaan, het vee op te schrikken, op de oevers en op andermans eigendom of in het water voorwerpen te gooien of achter te laten, zoals de resten van een picknicks, flessen, conservenblikken, plastieken voorwerpen of andere die van dien aard zijn dat ze de omgeving verontreinigen of ontsieren.

• Het is verboden zich een visboekje van onze Vereniging aan te schaffen wanneer men een visparcours bezit of voor zichzelf reserveert dat gelegen is binnen een parcours van de Vereniging of eraan paalt.

• Het is ten stelligste verboden plakkaten of andere voorwerpen die door de Vereniging werden geplaatst op de oevers of in de bedding van de waterlopen af te rukken, te plooien of beschadigen.

• Het is ten stelligste verboden vissen te behouden waarvan de Vereniging de vangst verbiedt, of vissen te behouden die gevangen werden met een methode die door de Vereniging verboden is.

Ieder jaar zal de Raad van Beheer een bijzonder reglement uitvaardigen met het doel de  Vereniging te beschermen. Iedere visser wordt geacht de inhoud ervan te kennen en de gevolgen te aanvaarden die daaraan verbonden zijn.

 

 

 

VISSERS, EERBIEDIG A.U.B. DE OMGEVING.

Laat de andere vissers met rust eveneens de intieme prijskampen op onze parcours. Eerbiedig de kleine forellen, de fauna en de flora, teneinde de toekomst van onze Vereniging te beschermen.  Breng respect op voor de privé parcours en voor de rust van de eigenaars wanneer die thuis zij

 

 

HERRINERING VAN DE VOORNAAMSTE WETTELIJKE REGELS OP DE VISPARCOURS VAN ONZE VISSMAATSCHAPPIJ :

 

Ieder jaar zal de Raad van Beheer een bijzonder reglement uitvaardigen met het doel de Vereniging te beschermen.
Iedere visser wordt geacht de inhoud ervan te kennen en de gevolgen te aanvaarden die daaraan verbonden zijn.
• Vissen toegelaten één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang.
• Met een vishengel is het verboden te vissen met veeafval, bloed, merg en hersenen, maar toegelaten met kreeftbalance.
• Aantal toegelaten balancen = 5 per visser – vergunning B (37,18€) verplicht.
Verboden vlagzalm, zalm, zeeforellen, rivierdonderpad, paling, lamprei te bewaren.
• Levende of dode vis, of kreeft, behouden door een visser op zijn visplaats wordt beschouwd die ter plaatse te hebben gevangen.
• Alleen rivierkreeften, aasvissen (grondel en voorn) en elritsen (maximum 30 st.) mogen levend vervoerd worden. Alle andere maatvissen moeten gedood worden voor te transporteren.
• En visser die in bezit is van zijn visquota van 5 forellen moet stoppen met vissen.
• Verplichting te vissen met vishaken zonder weerhaak of met geknipte weerhaak of toegeknipt op de schachthaak.
• Maat van de vissen: forel = 24 cm, kopvoorn = 30 cm, baars = 24 cm, serpeling = 30 cm.

• Aantal vissen die per dag mogen bewaard worden: 5 forellen, 5 baarzen.

Vissen op snoek van 60 cm toegelaten vanaf algemene opening tot en met 30 september en 1 vangst maximum per dag.